27 września 2021

Poniedziałek, XXVI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera

Modlitwa wyrzeczenia

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego?

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co powadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Czy wyrzekasz się wszystkich jego czynów i pokus?

Czy wyrzekasz się wszelkich bożków: osób, rzeczy, hobby (itp.), które zajmują miejsce Pana Boga?

Czy wyrzekasz się starego (grzesznego i niebożego) sposobu myślenia?

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co blokuje odnowienie umysłu i życie w wolności dziecka Bożego?

Czy wyrzekasz się nieprawdziwych obrazów Boga, a także leku przed Nim lub obwinianiem Go o różne niepowodzenia, choroby lub brak interwencji?

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co zamyka Cię na działanie Boga?

Czy wyrzekasz się wszelkiej ciemności i koncentrowania się na niej w swoim życiu?

Czy wyrzekasz się pielęgnowania urazów, wypominania win, nieprzebaczenia i pragnienia zemsty?

Czy wyrzekasz się pożądania, nieczystości i wszelkiej niegodziwości?

Czy wyrzekasz się chciwości i chorych ambicji?

Czy wyrzekasz się kłamstwa, oszustwa, innych grzechów języka (plotkowania, obgadywania itp.)?

Czy wyrzekasz się swoich planów i sposobów na zbawienie?

Czy wyrzekasz się samo wystarczalności?

Czy wyrzekasz się zabobonów, magii i przepowiadania przyszłości?

Czy wyrzekasz się okultyzmu i satanizmu?

Czy wyrzekasz się bycia bogiem (czyli wszelkiej pychy i egoizmu, stawiając Cię w miejscu Boga)?

Czy wyrzekasz się zbawienia na drodze innej niż ta, którą proponuje Jezus?

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co sprzeciwia się Jezusowi i Jego woli?

Wyrzeknij się tego, co najbardziej oddala Cię od Jezusa.

W imię Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, wyrzekam się także…..

Zapraszam Cię, Jezu, do mojego życia. Ty sam dopełnij działa mojej przemiany i oczyść ze wszystkiego, co się Tobie sprzeciwia. Chcę być wolny i zacząć żyć nowym życiem z Tobą, Jezu Chryste. Dlatego chcę jeszcze raz z dumą wyznać swoją wiarę…

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

SOW/Apostolicum